Attending Events

Friday Nov 20, 6:15pm: Happy Valley 8v8 to 11v11, Pitch 2 (Cap: 26)


Happy Valley Sports Ground

Sunday Nov 15, 7:45pm: Happy Valley 6v6 to 8v8, Pitch 8(CAP 20) -CHANGED TO PITCH 8-


Happy Valley Sports Ground

Tuesday Nov 17, 7:45pm: Happy Valley 9v9 PITCH 8(Cap 20)


Happy Valley Sports Ground

Sunday Nov 22, 7:45pm: Happy Valley 6v6 to 8v8, Pitch 9 (Cap: 18) - NO STUDS -


Happy Valley Sports Ground

Monday Nov 23, 6:15pm: Happy Valley 8v8 to 10v10, Pitch 3 (Cap: 22)


Happy Valley Sports Ground